Hopp til hovedinnhold

Vg3 Yrkessjåfør (19 veker) Landslinje

Bilete av lastebil og truck.

Os vgs tilbyr yrkessjåføropplæring.

Lærlingar vil få tilbod om føraropplæring i høve til lærebedriftars produksjon.

Kandidatens progresjon i løpet av opplæringa vil avgjere kor mange førarprøver ein meldast opp til hos Staten vegvesen.

I tillegg til føraropplæring vil du òg få opplæring til:

 • Yrkessjåførkompetanse i Gods- og persontransport i medhald til oppæringskrav i forskrift om grunnutdanning for yrkessjåførar (Yrkessjåførforeskrifta)

Kandidatar utan lærekontrakt som jobbar mot fagbrev i yrkessjåførfaget, gods, vil òg få tilbod om opplæring for:

 • Truckførarbevis for truck inntil 10 tonn, T1, T2 og T4.
 • Grunnkurs ADR-kompetansebevis for vegtransport av farleg gods.

Det vert gjennomført to kurs i året.

 • Kursstart: Medio januar og medio august
 • Søknadsfristar: 15. november og 1. juni

 

Nedanfor finn du lenke til søknadsskjema. Du treng enten BankID eller MinID for å logge på skjemaet.

Søknadsskjema for opptak til vg3 yrkessjåføropplæring

 

I tillegg til førarkortopplæring, inneheld kurset også ei transportrelatert utdanning som dekker Gods- og persontransport i forhold til opplæringskrav i Forskrift om grunnutdanning for yrkessjåførar (Yrkessjåførforskrifta). Denne opplæringa består av 5 modular og er delt i fire hovudområde med likt antal timar. Du må være til stade på all obligatorisk undervisning og 90% av den andre undervisninga. Det må leggjast fram gyldig dokumentasjon ved fråvær frå obligatorisk køyreopplæring.

Det vert undervist i:

 • Bransjeteknikk – henta frå læreplan Vg2 Transport og logistikk.
 • Transport og logistikk – henta frå læreplan Vg2 Transport og logistikk.
 • Transport – henta frå læreplan Vg3 Opplæring i bedrift, Yrkessjåførfaget.
 • Planlegging og drift – henta frå læreplan Vg3 Opplæring i bedrift, Yrkessjåførfaget.

Dette gjer deg delkompetanse i forhold til fagbrev for yrkessjåfør, byggjer du på med resterande teori vil du etter å ha praktisert i yrket i minst 4 ½ år kunna gå opp til fagprøve. Normalt er praksiskravet til fagbrev 5 år, men vårt kurs gir deg 6 månadar frådrag i denne praksistida.

Du kan søkje lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Kursplassane blir fordelt mellom søkjarar til dette kurstilbudet og elevar med lærekontrakt i yrkessjåførfaget. Elevar som har lærekontrakt i yrkessjåførfaget har fortrinnsrett.

Inntakskrav på Vg3 Yrkessjåfør 19 veker:

 • Du må vere 21 år eller eldre
 • Du må ha vitnemål, årskursbevis eller kompetansebevis fra eit av følgjande grunnkurs/Vg1-kurs:
  • Studieførebuande Vg1
  • Sal, service og reiseliv Vg1 (tidlegare service og samferdsel)
  • Teknologi og industrifag - Vg1(tidlegare teknikk- og industriell produksjon)
  • Mekaniske fag - Grunnkurs
  • Elektrofag - Grunnkurs
  • Allmennfag - Grunnkurs
  • Økonomiske og administrative fag - Grunnkurs
  • Ved realkompetansevurdering er det tilstrekkeleg med dokumentert kompetase i programfaga for det aktuelle utdanningsprogrammet

I tillegg må følgjande krav tilfredsstillast:

 • Førarkort klasse B
 • Tilfredsstilla helsekrav for førerkort klasse C, CE og D
 • Må leggje fram helseattest ved kursstart.

 

Viktig informasjon om helseattest.

NB! Det er krav om at eksamen vert gjennomført på norsk. Manglande norsk språkkunnskap er ikkje grunnlag for å få tilrettelagt prøve (munnleg), eller bruke tolk.

Kandidatar som skal gå opp til førarprøve for førerett i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, eller for annen kompetanse i yrkes messig trafikk, må likevel gjennomføre prøven på norsk, jf. Trafikkopplæringsforskrifta § 29-1.

Lenke til Trafikkopplæringsforskrifta § 29-1

Med søknaden skal følgje:

 • Attestert kopi av førarkort klasse B.
 • Attestert kopi av vitnemål / kompetansebevis.
 • Arbeidspraksis.

Rangering av søkjarar:

Ved rangering skal søkjarar frå heile landet stille likt. Dersom det er fleire søkjarar enn plassar, vert søkjarane rangert etter poengsum frå grunnkurset eller Vg1.

Vidare vert plassane fordelt i følgjande prioritert rekkefølgje:

 • Søkjarar utan fullført studie- eller yrkeskompetanse går føre søkjarar med tidlegare fullført studie eller yrkeskompetanse.
 • Eldre søkjarar går føre yngre.

Vurdering

 • Eleven skal ha karakter i kvart av dei fire hovudområda bransjeteknikk, transport og logistikk, transport, og planlegging og drift.

Kompetanse/dokumentasjon

 • Etter gjennomgått opplæring får eleven delkompetanse innan yrkessjåførfaget. Kurset gir eit halvt års godskriving i læretid i eit eventuelt seinare læreforhold, og tilsvarande godskriving av praksistid ved oppmelding til fagprøve.
  Det vert skrive kompetansebevis ved gjennomført kurs.

 

Last ned boklister til yrkessjåfør

Les meir om yrkessjåfør hos vegvesenet

Sjekk ut prisar hos Statens vegvesen

Les òg om lærlingar innan yrkessjåfør

Kontaktperson

Har du spørsmål?

Ta kontakt med avdelingsleiar for transport og logistikk, Per Jonny Nordfonn.

Per Jonny Nordfonn

avdelingsleiar for transport og logistikk
Bilete av avdelingsleiar Per Jonny Nordfonn